Publications Jana Jíchová

WoS a SCOPUS

JÍCHOVÁ, J., PŘIDALOVÁ, I., OUŘEDNÍČEK, M. (2019): Testing criminological theories beyond the West: evidence from Czechia during and after transition. Eurasian Geography and Economics, 59(5-6): 733-759.

OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): „A přišel ti naproti?“: dohled rodičů jako neviditelná bariéra prostorového chování jejich dcer ve vzdálených univerzitních městech (“And Did He Come to Pick You Up?”: Parental Control as an Invisible Barrier to the Spatial Behaviour of Daughters in Distant University Cities). Sociální studia, 16(1): 103-122.

HORŇÁKOVÁ, M., JÍCHOVÁ, J. (2019): Deciding where to live: case study of cohousing-inspired residential project in Prague. Journal of Housing and the Built Environment, 1-21 [online].

NEMEŠKAL J., JÍCHOVÁ, J. (2018): Prostorový vzorec kriminality v Česku (The Spatial Pattern of Crime in the Czech Republic). Demografie, 60(2): 124-139. 

TEMELOVÁ, J., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L., DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Urban social problems and marginalized population in post-socialist transition societies: Perception of the city centre of Prague, the Czechia. Urban Affairs Review, 53(2): 273-304.

TEMELOVÁ, J., NOVÁK, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Safe Life in the suburbs? Crime and perceptions of safety in new residential developments in Prague's hinterland, Czech Republic. European Urban and Regional Studies, 23(4): 677-696.

OUŘEDNÍČEK, M., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J. (2016): Historická populační data 1921-2011 v prostředí geografických informačních systémů (Historical population data in Geographic Information System environment). Historická demografie, 40(2): 257-280.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a její percepce ve vnitřním městě: případová studie pražského Žižkova a Jarova (Criminality and its Perception in the Inner City: Case study of Žižkov and Jarov in Prague). Geografie, 117(3): 329-348.

Book

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J., POSPÍŠILOVÁ, L. eds. (2017): Historický atlas obyvatelstva českých zemí (Historical Population Atlas of the Czech Lands). Karolinum, Praha, 136.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. eds. (2017): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století (The Social Environment of Prague: A City on the Threshold of the 21st Century). Academia, Praha, 248. 

Chapter in a book

OSMAN, R., JÍCHOVÁ, J. (2019): Pohyb pod dohledem / Geografie "prvaček" (Movement under control: Geography of 'freshwomen'). In: Osman, R., Pospíšilová, L. (eds.): Geografie "okrajem": Každodenní  časoprostorové zkušenosti (Geography by 'the Edge': Everyday Spatiotemporal Experiences). Karolinum, Prague, 111-145.

OUŘEDNÍČEK, M., JÍCHOVÁ, J. (2017): Úvod (Introduction). In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 13-26.

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kulturní struktura (Cultural structure). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 79-89. 

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita (Crime). In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, 101-107. 

JÍCHOVÁ, J. (2017): Kriminalita v Praze: měřítková diferenciace a možnosti měření (Crime in Prague: Measure Differentiation and Possibilities of Measurement)In: Ouředníček, M., Jíchová, J. (eds.): Sociální prostředí Prahy: město na prahu 21. století. Academia, Praha, 63-91.

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2012): Kriminalita a riziková místa centrálního a vnitřního města: sonda do názorů obyvatel vybraných pražských čtvrtí (Crime and Its Hot Spots in Central and Inner City: Insight into the Opinions of Residents in Selected Prague's Neighborhoods). In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, 46-76.

TEMELOVÁ, J., ČERMÁK, D., JÍCHOVÁ, J. (2012): Kriminalita a vnímání bezpečnosti v pražských čtvrtích (Criminality and Perception of Crime in Prague's quarters). In: Ouředníček, M., Temelová, J. (eds.): Sociální proměny pražských čtvrtí. Academia, Praha, 47-67.

Expert article

JÍCHOVÁ, J. (2014): Výzkum zločinu v Česku z pohledu geografie (Analysis of Crime in Czechia from the Point of View of Geography). Historická geografie, 40(1): 7393.

Yearbook

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku (Public presentation of Street Crime Data - Solution Proposal for Czech Cities). In: Ščerba, F. (ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny. Iuridicum Olomoucense, Olomouc, 186-204.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Does Crime Hotspots Overlap with Crime Harmspots? New Analytical Approach for Crime Prevention and Policing (Jsou místa koncentrace kriminality společensky nejškodlivější? Nový analytický přístup pro prevenci kriminality a policejní praxi). In: Lubelcová, G. (ed.): Paralely a divergencie. Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Univerzita Komenského v Bratislave, 85-95.

Popularization article

JÍCHOVÁ, J., NETRDOVÁ, P. (2017): Mapování kriminality jako téma i praktická činnost ve výuce (Crime mapping as a topic and practical activity in teaching). Geografické rozhledy, 27(2): 20-23. Online attachement. Geografické rozhledy.

JÍCHOVÁ, J., KOPECKÁ, Z. (2015): Pocit bezpečí ve městě: případová studie města Hodonín (Feeling Safe in Town: a Case Study of Hodonín). Geografické rozhledy, 24(5): 2829.

OUŘEDNÍČEK, M., SVOBODA, P., POSPÍŠILOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J., ŠPAČKOVÁ, P., PŘIDALOVÁ, I., DVOŘÁKOVÁ, N., KUPKOVÁ, L., SOUKUP, M. (2015):  Historická prostorová a statistická data v prostředí GIS a jejich využití (Historical spatial and statistical data in GIS). Geografické rozhledy, 25(2): příloha 1−4.

PULDOVÁ, P., JÍCHOVÁ, J. (2011): Důsledky procesu suburbanizace pro sociální a demografickou strukturu obyvatel suburbií (Consequences of the Suburbanization Process on the Social and Demographic Structure of Suburbia's Residents). Geografické rozhledy, 20(3): 2425. 

JÍCHOVÁ, J., TEMELOVÁ, J. (2011): Kriminalita ve městě (Crime in the city). Geografické rozhledy, 20(3): 1011.

Map

NEMEŠKAL, J., JÍCHOVÁ, J. (2016): Crime structure typology. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2015): Structure of crime in Prague. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

KOPECKÁ, Z., JÍCHOVÁ, J., NEMEŠKAL, J. (2014): Housing stock in Czechia. Specialized map. Faculty of Science, Charles University in Prague. Available here.

ŠPAČKOVÁ P., JÍCHOVÁ J., RIŠKA M. (2013): Počet obyvatel, přirozená měna a migrace v suburbánní zóně Prahy. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

JÍCHOVÁ J., ŠPAČKOVÁ P., TEMELOVÁ J., DUŠEK P., KŘIVKA M. (2012): Stáří domovního fondu ve spádovém území obce Dolní Břežany. Specializovaná mapa. Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Dostupné zde.

Other

FEŘTROVÁ, M., ŠPAČKOVÁ, P., OUŘEDNÍČEK, M., HÁNA, D., JÍCHOVÁ (2015): Metodika hodnocení vývoje území s využitím přístupu Territorial Impact Assessment: hodnocení územních dopadů změn významného zaměstnavatele v regionu (Methodology for evaluating area development using the Territorial Impact Assessment approach: Evaluation of regional impacts of changes in significant employer in the region). Certifikovaná metodika MMR. Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Urbánní a regionální laboratoř, Praha, 39 s.

GIBAS, P., JÍCHOVÁ, J., PRINC, T., BOUMOVÁ, I. (2013): At Home in the City? applied visual research with school children. Newsletter of the ISA Visual Sociology Group, November 2013, p. 10-12.

KRAJČOVIČ, L., FENDRYCHOVÁ, L., JÍCHOVÁ, J., LENCOVÁ, M. (2011): Program rozvoje města Vodňany. Vodňany, 102 s.

Classification work

JÍCHOVÁ, J. (2013): Kriminalita a její percepce v městském prostředí (Crime and its Perception in Urban Environment). Dissertation thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 69. Available here.

JÍCHOVÁ, J. (2009): Vnímání strachu na Žižkově a Jarově (Perception of fear in Žižkov and Jarov)Master's thesis. Department of Social Geography and Regional Development, Faculty of Science, Charles University, Prague, 128. 

JÍCHOVÁ, J. (2006): Prostorové a sociální aspekty bydlení Francouzů žijících v Praze. Bakalářská práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 57 s.