Publications Martin Šimon

WoS a SCOPUS

JÍCHOVÁ, J., ŠIMON, M. (2020): Stabilita kriminality v místech: Případová studie českého města. Sociologický časopis/Czech Sociological Review, 56, č. 5, s. 619-38.

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2020): Crime count and crime harm in a post-socialist city: How does the law of crime concentration at places apply? European Journal of Criminology, s. 1-18 [online].

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A. (2020): Migranti ve vybraných městech Česka 2008–2015: Analýza změny prostorového rozmístění s využitím populačního rastru. Geografie, 125, č. 3, s. 343–374.

OUŘEDNÍČEK, M., ŠIMON, M., KOPEČNÁ, M. (2015): The reurbanisation concept and its utility for contemporary research on post-socialist cities: The case of the Czech Republic. Moravian Geographical Reports, 23, č. 4, s. 25-35.

ŠIMON, M. (2012): Exploring Counterurbanisation in a Post-Socialist Context: Case of the Czech Republic. Sociologia ruralis, 54, č. 2, s. 117–142.

ŠIMON, M. (2011): Kontraurbanizace: chaotický koncept? Geografie, 116, č. 3, s. 231–255.

ŠIMON, M. (2011): Úspěšná integrace rumunské komunity z Bílé Vody. Český lid: Etnologický časopis, 98, č. 2, s. 155–172.

Kapitola

ŠIMON, M. (2017): Územně správní členění. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 21-27. 

ŠIMON, M. (2017): Volby. In: Ouředníček, M., Jíchová, J., Pospíšilová, L. (eds.): Historický atlas obyvatelstva českých zemí. Karolinum, Praha, s. 109-119.

ŠUSTROVÁ, K., ŠIMON, M. (2012): Opuštění městského způsobu života? Analýza vybraných aspektů migrace na venkov. In: Temelová, J., Pospíšilová, L., Ouředníček, M. (eds.): Nové sociálně prostorové nerovnosti, lokální rozvoj a kvalita života. Plzeň, Aleš Čeněk, s. 99-121.

Odborný článek

ŠIMON, M., KŘÍŽKOVÁ, I., KLSÁK, A., MIKEŠOVÁ, R., LEONTIYEVA, Y. (2020): Základní trendy rozmístění cizinců v Česku 2008–2015: Rezidenční segregace perspektivou různě velkých individualizovaných sousedství. Urbanismus a územní rozvoj, 20, č. 3, s. 9-17.

Sborník

ŠIMON, M., JÍCHOVÁ, J. (2018): Zveřejnění dat o kriminalitě na úrovni ulic - návrh řešení pro města v Česku. In: Ščerba, F. (ed.): Kriminologické dny 2018. Sborník z VI. ročníku mezinárodní konference Kriminologické dny. Iuridicum Olomoucense, Olomouc, s. 186-204.

OUŘEDNÍČEK, M., NOVÁK, J., ŠIMON, M. (2013): Současné změny migrační bilance nejmenších českých obcí. In: Svobodová, H. ed.: Výroční konference České geografické společnosti. Nové výzvy pro geografii. Masarykova univerzita, Brno, s. 246-255. 

ŠIMON, M., OUŘEDNÍČEK, M. (2010): Migrace na venkov a kontraurbanizace-- Přehled konceptů a diskuze jejich relevance pro výzkum v Česku. In: Geografie pro život ve 21. století: Sborník příspěvků z XXII. sjezdu České geografické společnosti pořádaného Ostravskou univerzitou v Ostravě 31. srpna – 3. září 2010. Ostrava: Ostravská univerzita v Ostravě, s. 738-743. 

Popularizační článek

LOQUENZ, J., ŠIMON, M. (2013): Amenitní migrace. Geografické rozhledy, 118, č. 2, s. 26–27.

ŠIMON, M. (2011): Únik z měst na venkov. Geografické rozhledy, 20, č. 3, s. 6-7.

Mapa

ŠIMON, M. (2020): Podíl cizinců v individualizovaných sousedstvích v Česku 2015: multiměřítkový přístup. Specializovaná mapa. Sociologický ústav AV ČR. Dostupné zde

POSPÍŠILOVÁ, L., ŠIMON, M. (2011): Administrativní členění. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

ŠIMON, M., POSPÍŠILOVÁ, L. (2011): Rozmístění obyvatelstva. In: Ouředníček, M., Temelová, J.,  Pospíšlová, L. (eds.): Atlas sociálně prostorové diferenciace ČR. Nakladatelství Karolinum, Praha.

Kvalifikační práce

ŠIMON, M. (2012): Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovyDisertační práce. Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha, 150 s. Dostupné zde.