Domů

Sylabus

LS 2018/19

1. blok v Praze - vstupní hodina

úvodní hodina

Představení letošního konceptu kurzu, termíny jednotlivých bloků výjezdu

Literatura a zdroje dat, nakládání s literaturou, databáze článků, Brána k informacím, Internet, citace literatury, zdroje dat (statistiky, evidence), časopisy s impact factorem, databáze Web of Science a Scopus + kvalitativní data (rozhovor, pozorování, dokumenty)

Práce "od stolu", statistické zpracování a organizace výzkumu, kombinace datových zdrojů, organizace dat, správa a ukládání v databázích, přehled datových zdrojů, software a jeho užití, příprava kvantitativních charakteristik pro vybrané lokality terénního šetření

Využití různých metod výzkumu - pozorování, mediální analýza

2. blok - 3 dni v terénu - 14 hodin terénního šetření (cvičení) 

Cestou ve vlaku - práce s Arc Collectorem

Terénní výzkum na Slovensku (a Maďarsku)

Monitoring stavu prostředí - využití Collectoru

Beseda, rozhovory

3. blok - 4 hodiny přednášek v rámci terénního výjezdu

Interpretace a prezentace výzkumu

Zásady geografické publicistiky, jak publikovat článek, hypotézy, stěžejní části publikace, shrnutí výsledků výzkumu, abstrakt, struktura textu, vyváženost, shrnutí a závěry

4. blok v Praze - prezentace a postery 

závěrečné prezentace realizovaného terénního šetření, představení hlavních výsledků