Domů

Facebook

Studentské práce

Témata studentských prací nabízená v roce 2020

 

Studenti jsou prioritně zváni ke zpracování dvou témat s danou metodikou práce a s napojením na výzkumné projekty týmu URRlab:

1. Analýza prostorových aspektů, každodennosti a strategií domácností v konkrétním prostředí (suburbium, nové areály výstavby) na základě analýzy diskusních fór lokálních komunit.

2. Vývoj sociálně-prostorové struktury čtvrtí z dlouhodobé perspektivy populačních cenzů od průmysové revoluce do současnosti 

 

Urbanizační procesy obyvatelstva

Gentrifikace v Praze - Žižkov, Karlín, Smíchov... - kombinace kvalitativních a kvantitativních metod, dopady

Vnitropražská migrace, vývoj, struktura (data za urbanistické obvody 1992- současnost)

Urbanizační procesy v Česku, analýza migračních dat za obce

Depopulační oblasti v Česku, vnitřní periferie - důvody, řešení, politiky

Kontraurbanizace a současný populační růst venkovských obcí

 

Suburbanizace                                                                                                  

Residenční suburbanizace (Praha, velká města Česka, Evropy)

Pozitivní a negativní dopady suburbanizace v zázemí velkých měst/jádrech měst

Prostorová forma suburbánního rozvoje a urban sprawl, morfologie suburbánní zástavby, ArcCollector

Reurbanizace - návrat suburbanitů zpátky do měst?

Dopady suburbanizace na sociální prostředí venkovských lokalit

 

Sociálně-prostorová struktura obyvatelstva a její změny

Historický vývoj sociální struktury Prahy na základě dat ze sčítání

Bydlení, ceny bydlení, prostorová diferenciace ve městě, v Česku

Sociální deprivace a segregace, sociálně vyloučené lokality v Česku

 

Sociální prostředí uvnitř a v zázemí velkých měst

Vztahy nových a starých residentů nových suburbií

Současný vývoj socialistických sídlišť

Změna sociálního prostředí socialistických sídlišť

Životní styl obyvatelstva pražských čtvrtí

Sociální soudržnost a participace v suburbánních sídlech

Lokální sociální sítě, sociální kapitál

Časoprostorová geografie a pohyb sociálních skupin v prostoru, data mobilních oprátorů

Sociálně-prostorová struktura Prahy, alternativní metody výzkumu

Dojížďka a proměny lokalizace práce v Pražském metropolitním regionu - data ze sčítání vs. data mobilních operátorů

 

Ostatní

Sociální ekologie města (chicagská škola a její pokračovatelé)

Community studies – případové studie pražských čtvrtí a sídel v zázemí Prahy

Statistické územní jednotky a jejich použití v geografii

Lokální zodpovědnost za sociální život a rozvoj

Lokalizace práce - možnosti měření

Po domluvě jsou možná i další (studentem navržená) témata.

 

 

Dosud vedené studentské práce: 

Bakalářské a ročníkové práce:

TROUPOVÁ, J. (2002): Migrační bilance mezi Prahou a Českem v období 1993-1999. 39 stran.

HAVLÍKOVÁ, D. (2002): Hodnocení vybraných středoevropských měst z hlediska počtu vysokoškolských studentů. 23 stran.

ŠAFRÁNKOVÁ (Šnejdová), I. (2002): Vývoj kriminality v Praze po roce 1990. 33 stran.

ŽELEZNÝ, M. (2002): Residenční suburbanizace v pražské aglomeraci - její projevy v jádrové oblasti. 38 stran.

NEVESELÁ, K. (2003): Vývoj vzdělanostní struktury v okrese Uherské Hradiště v letech 1961-2001. 40 stran.

GONDOVÁ, G. (2003): Zmeny v sociálnej priestorovej štruktúre v zázemí Prahy jako dosledok procesu suburbanizácie. 38 stran.

ZELENDOVÁ, S. (2003): Dobré adresy v Praze. 54 stran.

ŠLEMENDA, E. (2004): Bytová situace Drážďan po roce 1989. 40 stran.

BABIČ, M. (2005): Centra pracovní dojížďky a pracovní mikroregiony v okrese Jičín. 43 stran.

URBÁNKOVÁ, J. (2005): Vliv suburbanizace na dopravu. 41 stran.

PODHORSKÁ, J. (2005): Metody měření suburbanizace. 33 stran.

VASIĆ, M. (2005): Vývoj vzdělanostní struktury Česka mezi lety 1970-2001. 37 stran.

PULDOVÁ, P. (2005): Změna sociálního prostředí v obcích v zázemí Prahy. 46 stran.

ŠUSTROVÁ, K. (2005): Sociálně prostorová struktura okresu Wake County v Severní Karolíně. 53 stran.

ŠIMON, M. (2006): Teoretické přístupy ke studiu urbanizace. 43 stran.

SUSOVÁ, K. (2007): Sociální kapitál v suburbánních oblastech: případová studie obce Jesenice u Prahy.

ČEJKOVÁ, E. (2007): Suburbánní bytová výstavba v zázemí Českých Budějovic. 55 stran.

ZLATNÍKOVÁ, V. (2007): Segregace obyvatelstva ve správním obvodě ORP Teplice. 43 stran.

FOŘTOVÁ, B. (2007): Vývoj věkové struktury Prahy s důrazem na stárnutí obyvatelstva na sídlištích. 51 stran.

ŠŤÁSTKA, J. (2008): Migrace mezi metropolitním regionem Prahy a krajskými městy. 52 stran.

MACEŠKOVÁ, D. (2008): Prostorová diferenciace sociálních dávek v Praze. 43 stran.

VOJÁČEK, P. (2008): Morfologie suburbií v zázemí Prahy. 48 stran.

WORSHOVÁ, M. (2012): Vývoj pražských sídlišť: stárnutí a funkční vybavenost.

DVOŘÁČKOVÁ, T. (nedokončeno): Vývoj sociálně prostorové struktury Prahy.

HURTOVÁ, A. (2014): Kreativní třída v Praze. 48 stran.

FORMÁNKOVÁ, M. (2014): Bariéry suburbánního rozvoje na rozhraní Pardubicka a Královéhradecka.

KLSÁK, A. (2014): Etnická rezidenční diferenciace Karlových Varů: cizinci a lázeňské centrum (společné vedení práce s Janou Temelovou).

ZÉVL, J.-J. (2017): Morfologie sídel suburbánní zóny Prahy. 57 stran.

 

Magisterské a diplomové práce:

ŠNEJDOVÁ (Šafránková) I. (2004): Změny ve vzdělanostní struktuře Pražského metropolitního areálu. 89 stran.

GONDOVÁ, G. (2004): Životný štýl obyvateľov v suburbánnej zóne Prahy. 109 stran.

MUSILOVÁ, M. (2004): Regenerace panelových sídlišť: příklad pražských sídlišť Řepy, Letňany a Opatov.

KOLÁŘOVÁ, M. (2004): Změny sociálního a fyzického prostředí městského obvodu Plzeň 4 v transformačním období. 127 stran.

ŠNÝDR, M. (2006): Budoucnost pražských panelových sídlišť. Hodnocení změn demografické a socioekonomické struktury obyvatel pražských sídlišť od roku 1991. 98 stran.

ŠVÁB, P. (2006): Dopady suburbánního rozvoje na chráněnou krajinnou oblast Český kras. 78 stran.

PULDOVÁ (Špačková), P. (2006): Vliv suburbanizace na změnu sociálního prostředí v zázemí Prahy.  111 stran.

ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (2006): Nová bytová výstavba v Praze a její dopady na sociálně prostorovou strukturu čtvrti. 129 stran.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2007): Skutečné obyvatelstvo centra Prahy a každodenní život v jeho lokalitách. 133 stran.

ŠUSTROVÁ, K. (2007): Vnitropražská migrace v Praze v letech 1992-2006.

ŠIMON, M. (2008): Nové koncepty v urbánní geografii.

ŠPAČEK, O. (2009): Sousedství v pražských lokalitách.

SUSOVÁ, K. (2009): Vliv internetu na komunitní život v suburbiích.

VOKURKOVÁ, M. (nedokončeno): Stabilní a fluktuační lokality v Praze.

VYHNÁNKOVÁ, M. (2009): Nové rezidenční lokality v Praze a jejich veřejné prostory.

ŠŤÁSTKA, J. (2010): Časoprostorová mobilita studentů v Praze.

ŠENKÝŘOVÁ, V. (2010): Vilové čtvrti Prahy: případová studie Hanspaulka.

MACEŠKOVÁ, D. (2011): Lokality nové rezidenční výstavby v Praze a struktura jejich obyvatel.

VINTEROVÁ, J. (2011): Suburbanizace v kontextu sociálního pilíře trvale udržitelného rozvoje. 103 stran.

ČEJKOVÁ, E. (2012): Lokální aktéři procesu suburbanizace na příkladu Českých Budějovic.

NEMEŠKAL, J. (2013): Komerční suburbanizace v zázemí Prahy: edge city.

PŘIDALOVÁ, I. (2013): Rezidenční mobilita obyvatel Prahy se zaměřením na etnické menšiny.

ROSOL, M. (nedokončená): Gated communities v Bratislave.

UHRINČAŤ, M. (nedokončeno): Bydlení chudých: špatné adresy v Praze.

BICANOVÁ, S. (2014): Škola jako rytmizátor každodenního života v zázemí Plzně. 127 stran.

FENCLOVÁ, V. (nedokončeno): Doprava ve východním zázemí Prahy.

KORYTÁŘOVÁ, J. (2014): Sociální prostředí transformujícího se Karlína.

ŽEMLIČKOVÁ, B. (2014): Transformace obchodní funkce a její vnímání obyvateli Prahy 2. (společné vedení práce s Janou Temelovou).

BOČANOVÁ (Čiháková), T. (2015): Strategie suburbánních rodin řešících problém nedostatečné kapacity mateřských škol. 93 stran.

HOVORKOVÁ, K. (2015): Vývoj vzdělanostní struktury mikroregionu České Budějovice. 114 stran.

ŠKOLOUDOVÁ, M. (2017): Změny ve strukturách pražských domácností v období let 1991-2011. 106 stran. 

WAGNER, M. (2017): Ceny bydlení v Praze. 88 stran.

KLSÁK, A. (2017): Cizinci v městském regionu Karlových Varů: prostorová distribuce a vlivy na lokální prostředí. 121 stran.

RODOVÁ, A. (nedokončeno): Ceny bydlení v Praze. 

SACHL, J. (nedokončeno): Regionální diferenciace cen bydlení: případová studie měst okresu Karlovy Vary.

EDELMANOVÁ, D. (2019): Populační vývoj a současné migrační tendence venkovských obcí Jižních Čech. 127 stran.

PECHOVÁ, M. (2019): Sociální prostředí a polarizace v suburbiu: případová studie Jesenice u Prahy. 142 stran.

JIZBA, O. (2019): Diferenciace cen bytů v Česku 2001-2017. 82 stran.

DVOŘÁKOVÁ, P. (nedokončeno): Vliv suburbanizace na sociodemografický vývoj v zázemí Prahy.

ZÉVL, J.-J. (2019): Časoprostorová strukturace Pražské metropolitní oblasti. 88 stran.

LUKÁČ, M. (předběžný název): Rezidenčná stabilita domácností v obci Šenkvice v intenciách suburbánného vývoja obce.

ŠTRBA, Š. (předběžný název): Přeshraniční dojížďka za prací do Německa.

BEZDĚKOVÁ, L. (předběžný název): Gentrifikace v Praze.

 

Rigorózní práce:

MATĚKOVÁ, V. (2011): Sociální prostředí a problémy nových rezidentů suburbií.

 

Disertační práce:

ŠPAČKOVÁ (Puldová), P. (2011): Sociální prostředí a lokální komunity: město, suburbium, venkov.

POSPÍŠILOVÁ, L. (2012): Prostorové aspekty každodenního života.

ŠIMON, M. (2012): Kontraurbanizace: rytmy, identity, domovy.

ZELENDOVÁ (Vitingerová), S. (nedokončeno): Rezidenční diferenciace v Pražském metropolitním regionu.

ŠUSTROVÁ, K. (nedokončeno): Diferenciace nové bytové výstavby v Praze.

MAREŠ, J. (nedokončeno): Suburbanizace v Severní Americe a v Česku: prevence a zmírnění negativních dopadů.

KOPEČNÁ, M. (nedokončeno): Prostorová mobilita obyvatelstva metropolitních oblastí v České republice.

SVOBODA, P. (2019): Flexibilita a lokalizace práce v Česku 1991-2011: analýza prostorových aspektů. 

PŘIDALOVÁ, I. (2017): Migrace, cizinci a město: sociálně-prostorová diferenciace a lokální sociální prostředí. 

SLÁMOVÁ, E. (nedokončeno): Komunity participující v územním plánování v Praze. 

JANÍČKOVÁ, M. (nedokončeno): Pohyb lidí ve veřejném prostoru jako kvalitativní faktor.

DVOŘÁKOVÁ, N. (2017): Kvalita rezidenčního prostředí a rezidenční spokojenost seniorů. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

KOPECKÁ, Z. (nedokončeno): Sociálně vyloučené lokality v České republice v kontextu konceptu sociálního mixu. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

SVOBODOVÁ, H. (nedokončeno): Role veřejných prostor v komunitním životě městských lokalit. (do roku 2014 vedla práci Jana Temelová)

KORYTÁŘOVÁ, J. (nedokončeno): Sociální prostředí a denní rytmy Pražského metropolitního regionu.

NEMEŠKAL, J. (předběžný název): Prostorové vzorce pracovní dojížďky v metropolitním areálu Prahy.

KOLOUŠEK, P. (předběžný název): Suburbanizace v kontextu systému územního plánování.

ČERMÁK, M. (nedokončeno): Urbánní rytmy v dynamickém městském prostředí.

KLSÁK, A. (předběžný název): Cizinci a lokální prostředí v metropolitních regionech Česka.

KUKELI, G. (předběžný název): Contemporary changes of the social milieu within the postsocialist suburbs.